Menu

Digital TV

กระบวนการเปลี่ยนผ่านการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ไปสู่ระบบดิจิตอล (Digital Switch Over)

การเปลี่ยนผ่านการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ไปสู่ระบบดิจิตอล (Digital Switch Over) คือ การเปลี่ยนการส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ภาคพื้นดิน (Terrestrial Television) หรือ ฟรีทีวี (Free TV) จากเดิมที่ส่งสัญญาณคลื่นความถี่ย่านไมโครเวฟภาคพื้นดินด้วยระบบอนาล็อกเป็นการส่งสัญญาณระบบดิจิตอล ตามเทคโนโลยีโทรทัศน์ที่มีการพัฒนาให้มีความทันสมัยและบริการที่ดีกว่าเดิม

ระบบดิจิตอลจะทำให้สามารถใช้คลื่นความถี่อย่างมีประสิทธิภาพกว่าเดิมกว่า 10 เท่า ทำให้สามารถเพิ่มจำนวนช่องรายการฟรีทีวีของประเทศไทยจากเดิมที่มีอยู่เพียง 6 ช่องรายการ (3, 5, 7, 9, 11, และ TPBS) อีกหลายเท่าตัว นอกจากนี้คุณภาพของการให้บริการโทรทัศน์ระบบดิจิตอลยังมีคุณภาพดีกว่าระบบอนาล็อกมาก ทั้งมาตรฐานปกติ (Standard Definition TV หรือ SDTV) และ มาตรฐานความคมชัดสูง (High Definition TV หรือ HDTV) การมีช่องรายการโทรทัศน์เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพที่ดีกว่าเดิม ส่งผลให้มีความหลากหลายในเชิงเนื้อหา ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารของประชาชน ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกครอบครัว เนื่องจากโทรทัศน์เป็นช่องทางการรับข้อมูลข่าวสาร และความบันเทิงที่ได้รับความนิยมในแทบทุกบ้านในประเทศไทย

กสท. ตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงไปสู่เทคโนโลยีดิจิตอลที่ดีกว่าในกิจการโทรทัศน์ จึงได้กำหนดให้ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนผ่านการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ไปสู่ระบบดิจิตอลเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญในแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1 โดยกำหนดเป้าหมายให้มีการเริ่มต้นกระบวนการส่งสัญญาณดิจิตอลภายใน ปี 2556

การดำเนินการในห้วงที่ผ่านมาของ กสท. ได้มีความคืบหน้าในการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ไปสู่ระบบดิจิตอล ตามลำดับดังนี้.-

1. ประกาศกรอบระยะเวลาการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิตอล (Digital Roadmap) เมื่อ กุมภาพันธ์ 2555 เพื่อสร้างความชัดเจน โดยกำหนดให้กระบวนการเริ่มต้นการส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (Digital Switch On) ในปี 2556 และเริ่มกระบวนการยุติการส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ระบบอนาล็อกในปี 2558
2. กำหนดให้มาตรฐานเทคโนโลยีโทรทัศน์ระบบดิจิตอลของประเทศไทย เป็น เทคโนโลยี DVB-T2 เมื่อ กรกฎาคม 2555
3. จัดทำหลักเกณฑ์ แผน กฎ และกติกา เพื่อนำไปสู่การเริ่มต้นโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล รวมถึง
(1) แผนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิตอล (2) มาตรฐานเครื่องส่งและเครื่องรับสัญญาณ ในระบบดิจิตอล (3) แผนคลื่นความถี่วิทยุ (4) หลักเกณฑ์การจัดสรรคลื่นความถี่ (5) หลักเกณฑ์เพิ่มเติมการออกใบอนุญาตโครงข่าย (6) หลักเกณฑ์การประมูล ซึ่งจะนำไปสู่การอนุญาตการประกอบกิจการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล
4. กำหนดหลักการสนับสนุนกระบวนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิตอลโดยการสนับสนุนคูปองส่วนลดในการจัดหาอุปกรณ์แปลงสัญญาณ (Set-Top-Box) ให้กับประชาชน เพื่อให้สามารถรับบริการโทรทัศน์ระบบดิจิตอลได้อย่างทั่วถึง

ความคืบหน้าในการดำเนินงานในปัจจุบัน คาดว่าจะสามารถเริ่มกระบวนการอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการสาธารณูปโภคและโครงข่าย สำหรับให้บริการในกิจการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล และช่องรายการกิจการบริการสาธารณะ และสามารถออกเริ่มกระบวนการอนุญาตประกอบกิจการสำหรับช่องรายการกิจการบริการธุรกิจ ได้ภายใน ปี 2556

การเปลี่ยนผ่านไปสู่การส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ด้วยระบบดิจิตอล เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในทางสากล เกือบทุกประเทศในโลกได้เริ่มกระบวนการและมีความคืบหน้าไปอย่างรวดเร็ว หลายประเทศได้มีการยุติการส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบอนาล็อก กสท. ได้ออกแบบให้โทรทัศน์ระบบดิจิตอลเป็นทางเลือกใหม่สำหรับประชาชน ซึ่งประชาชนจะไม่ต้องการรับบริการโทรทัศน์ระบบดิจิตอลจะไม่มีผลกระทบเนื่องจากยังคงมีโทรทัศน์ระบบอนาล็อกเช่นเดิมในห้วง 3-5 ปี ทั้งนี้การเริ่มต้นระบบดิจิตอล จะทำให้มีการใช้คลื่นความถี่อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มความหลากหลายและคุณภาพที่ดีในกิจการโทรทัศน์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนคนไทยทุกคน

1. ดิจิตอลทีวี...คืออะไร?

การเปลี่ยนผ่านสู่โทรทัศน์ ระบบ Digital ของประเทศไทย

ดิจิตอลทีวี ภาคพื้นดิน คือ (What is terrestrial digital TV?)

กิจการโทรทัศน์มีความสําคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างสูงมาก เนื่องจากเป็น รากฐานที่สําคัญของระบอบประชาธิปไตย มีอิทธิพลอย่างสูงต่อความคิด พฤติกรรม รวมถึงคุณภาพชีวิตของประชาชน เพราะการที่ประชาชนสามารถรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย จะทําให้มีโอกาสในการพัฒนาความคิด ความเป็นอยู่และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

กิจการโทรทัศน์ของประเทศไทยเริ่มขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2498 ในระบบโทรทัศน์ขาวดำและได้ปรับเปลี่ยนเป็นระบบโทรทัศน์สีในปี 2510 และได้ขยายโครงข่ายครอบคลุมทั่วทั้งประเทศในเวลาต่อมา กิจการโทรทัศน์โดยเฉพาะระบบภาคพื้นดินถือเป็นบริการขั้นพื้นฐานที่มีความหลากหลายและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ปัจจุบันระบบการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ของประเทศไทยยังคงใช้ระบบอนาล็อก ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ทรัพยากรคลื่นความถี่วิทยุซึ่งเป็นสาธารณะสมบัติที่มีอยู่อย่างจำกัดอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ทําให้มีข้อจํากัดในการเพิ่มจํานวนช่องรายการและคุณภาพการให้บริการ

การพัฒนาเทคโนโลยีโทรทัศน์ระบบ Digital ถือได้ว่าเป็นวิวัฒนาการของกิจการโทรทัศน์ครั้งสําคัญ เพราะเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรคลื่นความถี่วิทยุให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอีกหลายเท่าตัวด้วยขนาดคลื่นความถี่วิทยุที่เท่ากัน โทรทัศน์ระบบอนาล็อกสามารถส่งช่องรายการได้เพียงช่องเดียว แต่เมื่อใช้เทคโนโลยีระบบ Digital จะสามารถออกอากาศได้มากถึง 8-25 ช่องรายการด้วยคุณภาพที่ดีกว่าเดิม สามารถรองรับการให้บริการมัลติมีเดียใหม่ๆ และยังช่วยลดการใช้พลังงานของประเทศ เนื่องจากระบบส่งสัญญาณและเครื่องรับโทรทัศน์ระบบ Digital จะประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้ามากกว่าระบบอนาล็อกหลายเท่าตัว นอกจากนี้ยังสามารถใช้ทรัพยากรโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายการส่งสัญญาณร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

ในส่วนของประชาชนจะได้รับโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการที่มีความหลากหลายจากผลของจํานวนช่องรายการที่เพิ่มขึ้น ด้วยคุณภาพที่ดีกว่าเดิม อันจะนํามาซึ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และเศรษฐกิจของประเทศโดยตรง

2. เตรียมตัวอย่างไรเพื่อรองรับดิจิตอลทีวี?

เตรียมตัวอย่างไรเพื่อรองรับดิจิตอลทีวี How to watch?

1. ถ้าท่านใช้ โทรทัศน์ระบบแอนะล็อก หรือโทรทัศน์ที่ใช้กันทั่วไปในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น โทรทัศน์ Smart TV หรือ โทรทัศน์จอแบนต่างๆ ล้วนเป็นโทรทัศน์รุ่นเก่าระบบแอนะล็อคท่านไม่ต้องเปลี่ยนโทรทัศน์ใหม่ ท่านสามารถรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลได้ง่ายๆเพียงนำโทรทัศน์เครื่องเดิมที่ใช้อยู่เชื่อมต่อกับ Set Top Box (STB) หรือกล่องแปลงสัญญาณ กล่องตัวนี้จะช่วยเปลี่ยนสัญญาณจากระบบแอนะล็อคเป็นระบบดิจิตอลโดยท่านไม่ต้องซื้อโทรทัศน์เครื่องใหม่ โดยมีหนวดกุ้งหรือเสาก้างปลาเป็นตัวรับสัญญาณ

2. ถ้าท่านต้องการซื้อโทรทัศน์เครื่องใหม่ เป็นโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล ซึ่งเป็นโทรทัศน์ที่มีดิจิตอลจูนเนอร์ในตัวรับสัญญาณ (integrated Digital Television หรือ iDTV) ซึ่งสามารถรับสัญญาณดิจิตอลได้โดยไม่ต้องใช้กล่องแปลงสัญญาณหรือ Set Top Box เพียงท่านต่อโทรทัศน์ iDTVกับเสาก้างปลาหรือหนวดกุ้ง ท่านสามารถรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลได้แล้ว ซึ่งวิธีนี้ผู้รับชมจะสามารถรับชมจำนวนช่องได้ทั้งหมด 48 ช่องพร้อมกับคุณภาพความคมชัดปกติ SD (Standard Definition) และความคมชัดสูง HD (High Definition)

3. ถ้าท่านรับชมโทรทัศน์ด้วยจานดาวเทียมหรือผ่านเคเบิ้ล ท่านสามารถรับชมรายการได้ทั้งหมด 36 ช่อง ซึ่งไม่รวมช่องบริการชุมชนทั้ง 12 ช่อง เนื่องจากช่องบริการชุมชนจะให้บริการแปรผันไปตามภูมิภาคที่รับชม ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ซึ่งระบบจานดาวเทียมและเคเบิ้ลทีวีไม่สามารถดึงสัญญาณภาพไปให้บริการได้ แต่คุณภาพความคมชัดอาจจะไม่เท่ากับการต่อสัญญาณผ่านเครื่องแปลงสัญญาณหรือ Set Top Box (STB)

เพียงเท่านี้ ท่านก็สามารถรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอลได้แล้ว หากมีปัญหาหรือสงสัยเพิ่มเติมติดต่อได้ที่เบอร์ 1200 ต่อกลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิตอล

3. ประโยชน์ของการเปลี่ยนผ่านไปสู่ โทรทัศน์ระบบ Digital

ประโยชน์ของการเปลี่ยนผ่านไปสู่ โทรทัศน์ระบบ Digital

การปรับเปลี่ยนระบบโทรทัศน์จากระบบอนาล็อกไปสู่ระบบ Digital นอกจากจะเป็นสิ่งที่กฎหมาย กำหนดให้ดําเนินการแล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศในหลายด้านดังนี้

 • สามารถ เพิ่มช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินของไทยจาก 6 ช่องในปัจจุบัน เพิ่มมากขึ้นเป็น 48 ช่อง โดยที่มีคุณภาพที่ดีกว่าเดิม ทำให้ประชาชนมีทางเลือกในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพิ่มมากขึ้น
  • หมวดรายการทั่วไป (HD) จำนวน 7 ช่อง
  • หมวดรายการทั่วไป (SD) จำนวน 7 ช่อง
  • หมวดข่าวสารและสารประโยชน์ (SD) จำนวน 7 ช่อง
  • หมวดรายการเด็กและเยาวชน (SD) จำนวน 3 ช่อง
 • มีอัตราส่วนของภาพเป็น16:9 ตามรูปร่างของจอภาพที่เป็น wide screen ซึ่งคล้ายคลึงกับอัตราส่วนของจอในโรงภาพยนต์
 • คุณภาพเสียงสูงขึ้น
 • เป็น multichannel programs
 • ด้าน การพัฒนาเศรษฐกิจ การปรับเปลี่ยนโทรทัศน์สู่ระบบ Digital ของประเทศจะนําไปสู่การลงทุนโครงข่ายระบบ Digital การผลิตอุปกรณ์เครื่องรับ และการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง อาทิ เช่น เนื้อหารายการ (Content)และบริการแบบใหม่ๆ (Interactive services)
 • ช่วย ลดการใช้พลังงานของประเทศ เนื่องจากเครื่องส่งและเครื่องรับโทรทัศน์ระบบ Digital ใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยกว่าเครื่องส่งโทรทัศน์ระบบอนาล็อกมาก

48 ช่อง ดิจิตอลทีวี

ช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล มีทั้งหมด 48 ช่อง

เทคโนโลยีโทรทัศน์ระบบดิจิตอล สามารถเพิ่มช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินของประเทศไทยขึ้นเป็น 48 ช่อง เพื่อทางเลือกในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เพิ่มมากขึ้น กสทช. โดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ได้กำหนดให้ทั้ง 48 ช่อง ดิจิตอลทีวี ของประเทศไทยที่จะเกิดขึ้น ไว้ดังนี้
 • ช่องสาธารณะ (SD) จำนวน 12 ช่อง จะจัดสรรใบอนุญาตให้ดำเนินการได้ในช่วง ไตรมาสที่ 3 ของปี 2556
 • ช่องบริการชุมชน (SD) จำนวน 12 ช่อง คาดว่าจะเริ่มจัดสรรใบอนุญาตได้ในปี 2557
 • ช่องบริการธุรกิจ (SD,HD) จำนวน 24 ช่อง คาดว่าจะเริ่มเปิดประมูลเพื่อจัดสรรใบอนุญาตได้ประมาณช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2556 ซึ่งประกอบไปด้วย
  • *หมวดรายการทั่วไป (HD) จำนวน 7 ช่อง
  • *หมวดรายการทั่วไป (จำนวน 7 ช่อง
  • *หมวดข่าวสารและสารประโยชน์ (SD) จำนวน 7 ช่อง
  • *หมวดรายการเด็กและเยาวชน (SD) จำนวน 3 ช่อง
 • ( HD = High-Definition )
 • (SD = Standard Definition)