Menu

บอร์ดกสท. ไฟเขียว'ช่อง 5'ปรับผัง สู่สถานีทีวีเพื่อความมั่นคง เริ่มปีนี้เสนอรายการข่าว 45% (คอหุ้นออนไลน์)

03-06-2014

บอร์ดกสท. ไฟเขียว'ช่อง 5'ปรับผัง สู่สถานีทีวีเพื่อความมั่นคง เริ่มปีนี้เสนอรายการข่าว 45% (คอหุ้นออนไลน์)

แนว หน้า : พันเอกนที ศุกลรัตน์ รองประธาน คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในฐานะประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ (บอร์ด กสท.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมบอร์ด กสท. เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมาว่า ได้พิจารณาแผนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศน์สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 เพื่อนำไปสู่การประกอบกิจการโทรทัศน์ บริการสาธารณะ ประเภทที่ 2 (ช่องเพื่อความมั่นคงของรัฐ หรือ ความปลอดภัยสาธรณะ) ขั้นตอนต่อไปจะเสนอบอร์ด กสทช.อนุมัติต่อไป

    ทั้งนี้ ช่อง 5 จะ ต้องมีการนำเสนอแผนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศน์รายเดิม มาเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ ประเภทกิจการบริการสาธารณะ ประเภทที่ 2  อายุใบอนุญาตไม่เกิน 15 ปี โดยการพิจารณาใบอนุญาตในรอบแรก เบื้องต้นจะมีระยะเวลาใบอนุญาต 4 ปี

    โดยเงื่อนไข ช่อง 5 จะต้องปรับผังรายการประเภทข่าวสาระ ตั้งแต่ปีที่ได้เริ่มรับใบอนุญาตผู้ประกอบการรายเดิม คือในปี 2557 สัดส่วนรายการที่เป็นข่าวสาระ 45% ของผังรายการ ปี 2558 สัดส่วนข่าวสาระ 50% ของผังรายการ ปี 2559 สัดส่วนข่าวสาระ 60% ของผังรายการ ปี 2556 สัดส่วนข่าวสาระ 70% ของผังรายการ เพื่อเข้าสู่การเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ ประเภทกิจการบริการสาธารณะ ประเภทที่ 2

    พันเอกนที กล่าวว่า แผนการเข้าสู่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ ประเภทกิจการ บริการสาธารณะ ประเภท ที่ 2 ของช่อง 5 ถือว่าจะเป็นต้นแบบ สำหรับ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท.)  กรมประชาสัมพันธ์ หรือ ช่อง 11 และ สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส ที่จะต้องส่ง แผนการเปลี่ยนผ่านไปสู่การให้บริการโทรทัศน์ ประเภทกิจการ บริการสาธารณะ และแผนการยุติการออกอากาศในระบบอนาล็อก  ซึ่งช่อง 11 จะต้องขอเป็นผู้รับใบอนุญาตประเภทกิจการ บริการสาธารณะ ประเภทที่ 3 (ช่องข้อมูลข่าวสารเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชนและรัฐสภากับประชาชน