Menu

ทีวีดิจิตอล ของคนไทย (เดลินิวส์)

14-07-2014

ทีวีดิจิตอล ของคนไทย (เดลินิวส์)

ปัจจุบันการรับชมรายการโทรทัศน์ของคนไทยได้มาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญได้แก่ การถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงในระบบดิจิตอล ซึ่งให้ความคมชัดในระดับ High Definition หรือ HD ภายหลังการจัดประมูลคลื่นความถี่สำหรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลเมื่อช่วงเดือน ธันวาคม 2556 และมีผู้ได้รับใบอนุญาตเริ่มออกอากาศรายการโทรทัศน์ดิจิตอลประเภทช่องธุรกิจ ที่ชนะการประมูลตั้งแต่เดือนเมษายน 2557 ที่ผ่านมาโดยประชาชนสามารถรับชมรายการโทรทัศน์ระบบดิจิตอลได้หลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นการซื้อกล่องรับสัญญาณภาคพื้นดินพร้อมเสาอากาศมาติดตั้ง หรือการรับชมผ่านทางผู้ให้บริการดาวเทียมและผู้ให้บริการเคเบิลทีวีที่เป็น ระบบดิจิตอล ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการ โทรทัศน์ที่เป็นรายการทั่วไป พ.ศ. 2555 หรือที่เรียกว่ากฎ Must Carry ที่ออกมาบังคับใช้โดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

อาจกล่าวได้ว่า อุปสรรคที่แท้จริงในช่วงเปลี่ยนผ่าน จากการออกอากาศรายการโทรทัศน์จากระบบอนาล็อกเป็นระบบดิจิตอลก็คือ ความครอบคลุมของโครงข่ายสัญญาณ ซึ่งตามแผนการขยายโครงข่ายสัญญาณภาคพื้นดินระบบดิจิตอลของ กสทช. นั้น มีระยะเวลาทั้งสิ้น 4 ปี ถึงจะครอบคลุมจำนวนครัวเรือนในประเทศร้อยละ 90 ถึงร้อยละ 95 โดยนอกจากการติดตั้งสถานีหลักแล้ว ยังจำเป็นต้องติดตั้งสถานีเสริมเป็นการเพิ่มเติม ซึ่งการขยายโครงข่ายให้ครอบคลุม

ได้นั้นก็อาจจะมีอุปสรรคที่แตกต่างกันไปตามปัจจัยสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นตึกสูง อาคารบ้านเรือน หรือสิ่งกีดขวาง ซึ่งการที่ผู้บริโภคจะสามารถรับชมได้นั้น หากเป็นผู้บริโภคที่รับชมผ่านเสาอากาศแบบก้างปลา หรือหนวดกุ้ง ซึ่งเป็นระบบอนาล็อกที่มีอยู่เดิม ที่เป็นประชาชนร้อยละ 45 ของประเทศ ก็ต้องรอให้สัญญาณครอบคลุมไปถึงในแต่ละพื้นที่ของตนเสียก่อน จึงจะสามารถเปลี่ยนมาติดตั้งอุปกรณ์ใหม่เพื่อให้รับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ได้ ต่างกับประชาชนที่มีการรับชมผ่านระบบดาวเทียมหรือเคเบิล ซึ่งมีถึงร้อยละ 50 สามารถรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลได้เลยตามกฎ Must Carry ของ กสทช. ในเรื่องนี้ต้องขอชมเชยคณะกรรมการ กสทช. ที่พิจารณาโดยถี่ถ้วน เพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถเข้ารับชมได้อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกันใน

ทุกพื้นที่ และทุกครัวเรือน

องค์ประกอบสำคัญอีกประการหนึ่งที่จะสนับสนุนให้การออกอากาศและการรับชม รายการโทรทัศน์ระบบดิจิตอลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั้นคือการมีกล่องรับ สัญญาณ (Set Top Box) ที่มีประสิทธิภาพพอสมควร ซึ่งคณะกรรมการ กสทช. ได้ดำเนินโครงการแจกคูปองให้ประชาชนนำไปแลกซื้อกล่องรับสัญญาณเพื่อให้ สามารถรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลได้นั้น ขณะนี้ กสทช. ได้รับฟังความคิดเห็นสาธารณะในการดำเนินโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยน ผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล โดยกำหนดระยะเวลาเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วนภายในระยะเวลา 15 วัน โดยมีการจัดรับฟังความคิดเห็นใน 4 ประเด็นหลัก คือ 1. จำนวนครัวเรือนที่จะแจกคูปอง 2. มูลค่าคูปอง 3. วงเงินที่คาดว่าจะจ่ายจริงในการสนับสนุนทั้งหมด และกระบวนการแจกคูปอง 4. การนำคูปองไปใช้เป็นส่วนลด ควรสามารถนำไปแลกซื้ออุปกรณ์ใดได้บ้าง โดยจะมีการจัดรับฟังความเห็นสาธารณะขึ้นทั้งหมด 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ภาคใต้ จังหวัดสงขลา ภาคอีสาน จังหวัดขอนแก่น และภาคกลาง กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์ของ กสทช. ในการแจกคูปองเพื่อนำไปแลกซื้อกล่องรับสัญญาณ เป็นการสนับสนุนในการเปลี่ยนผ่านการรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินจากระบบอนาล็อก ไปสู่ระบบดิจิตอล เพื่อให้ประชาชนสามารถรับชมได้โดยไม่จำกัดช่องทางและทั่วถึง อีกทั้งสามารถเลือกใช้อุปกรณ์ที่รับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลได้โดยไม่ต้อง เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม และต้องรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลได้อย่างสมบูรณ์ โดยรับรองการแสดงผลตามมาตรฐานความคมชัดสูง (High Definition : HD) และมีการรับประกันคุณภาพตามที่ กสทช. กำหนด

ประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณาในการแจกคูปองคือ อุปสรรคของการขยายโครงข่ายสัญญาณภาคพื้นดินโทรทัศน์ระบบดิจิตอลที่ยังไม่ ครอบคลุมทั่วประเทศในขณะนี้ ดังนั้นการรับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลโดยผ่านดาวเทียมและเคเบิล จะเป็นช่องทางที่ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการรับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ สูงสุด กสทช. จึงควรพิจารณาในเรื่องการแจกคูปองให้รอบคอบ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีทางเลือกในการจัดหาอุปกรณ์ที่จะใช้รับชมได้อย่าง ทั่วถึง ไม่จำกัดทางเลือกของอุปกรณ์ เพื่อสามารถรับชมได้จริง และให้การดำเนินการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลเกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า.

รุจิระ บุนนาค